1. Εισαγωγή

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των συνεργατών μας έχει πρωταρχική σημασία για εμάς. Γι’ αυτό το λόγο η «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» καταβάλει κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία που σχετίζεται με την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η παρούσα Πολιτική θέτει τις βασικές αρχές με τις οποίες η «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει.

 1. Βασικές αρχές που αφορούν την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» ως υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας δεδομένων που ορίζονται στο άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

 1. Νομιμότητα, Αντικειμενικότητα και Διαφάνεια

Η «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα νόμιμα, αντικειμενικά και με διαφάνεια απέναντι στα υποκείμενα των δεδομένων.

 1. Περιορισμός Σκοπού

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μόνο για ειδικούς, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται επεξεργασία για κανέναν άλλο σκοπό.

 1. Ελαχιστοποίηση δεδομένων 

Η «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» τηρεί τα ακριβή προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων και μεριμνά ώστε η τήρησή τους να περιορίζεται σε ό,τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας. Παράλληλα, εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι.

 1. Ακρίβεια 

Τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. Λαμβάνουν δε χώρα ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υφίστανται η επεξεργασία, διαγράφονται ή διορθώνονται σε εύλογο χρόνο. 

 1. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

«Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» αποτελεί κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή  ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Η «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» συλλέγει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Το όνομα, το επίθετο, τη διεύθυνση email
 1. Σκοπός επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως για τους ακόλουθους σκοπούς:

Α. Χρήση για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για μη κερδοσκοπικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς σκοπούς στην πλατφόρμα της ΑΜΚΕ ‘Κάθε Μία Ιστορία’, για την αξιοποίησή τους σε έντυπες, ηλεκτρονικές και διαδικτυακές δημοσιεύσεις, σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και μουσειακές εκθέσεις, με αναφορά της πηγής. 

Β. Αρχείο: . Μετά από τελική επεξεργασία σε μορφή βίντεο, οι ηχογραφημένες αφηγήσεις θα δημοσιοποιούνται στο ευρύ κοινό, χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς σκοπούς και θα αρχειοθετούνται προς το δημόσιο συμφέρον.

Γ. Νομικές διαδικασίες και συμμόρφωση: σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, για τη διαχείριση και την επίλυση νομικών διαφορών ή παραπόνων, για ρυθμιστικές έρευνες και συμμόρφωση ή για την εφαρμογή της/των συμφωνίας/-ιών ή για τη συμμόρφωση με νόμιμα αιτήματα από τις αρχές εφαρμογής του νόμου, στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία.

 1. Νομική Βάση

Η «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον η επεξεργασία:

 • Είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της συνέντευξής σας στο πλαίσιο της μεταξύ μας συμφωνίας.
 • Είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» με έννομη υποχρέωσή της ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων του που απορρέουν από τη συμβατική μας σχέση σας  ή από άλλα δικαιώματά της που απορρέουν από το Νόμο.
 • Στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας. Όταν η συλλογή προσωπικών δεδομένων έχει ως νομική βάση τη συγκατάθεσή σας, η «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» είναι υπεύθυνη να εξασφαλίσει ότι εσείς, ως υποκείμενα των δεδομένων παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ελεύθερα, με θετική ενέργεια, ρητά και εν πλήρει επιγνώσει του περιεχομένου του κειμένου στο οποίο συγκατατίθεστε. Η «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» σας παρέχει τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνεται μόνο για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν εξ αρχής. Σε περίπτωση που η «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» επιθυμεί να επεξεργαστεί συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα για άλλο σκοπό, πρέπει να αναζητήσει τη συγκατάθεσή σας με ρητό και συγκεκριμένο έγγραφο τρόπο. Οποιαδήποτε τέτοια αίτηση πρέπει να περιέχει τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα, καθώς επίσης και το νέο ή πρόσθετο σκοπό(ους).
 1. Ασφάλεια

Η «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» εφαρμόζει εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή της πρόσβασης και της λανθασμένης χρήσης πληροφοριών, περιλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα επιχειρηματικά συστήματα και διαδικασίες για την προστασία πληροφοριών που περιλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα. Εφαρμόζουμε επίσης διαδικασίες ασφαλείας και τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς πρόσβασης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων που υπάρχουν στους διακομιστές μας. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της εργασίας του.

 1. Σχέση «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» με Τρίτα Μέρη

Στις περιπτώσεις που η «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» χρησιμοποιεί ένα τρίτο-μέρος προμηθευτή ή συνεργάτη στον οποίο αναθέτει να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του, εξασφαλίζει ότι ο εκτελών την επεξεργασία θα παρέχει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιθανοί σχετιζόμενοι κίνδυνοι. 

Η «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι προμηθευτές ή συνεργάτες του επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τη διεκπεραίωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων απέναντι στη «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ», πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της και για κανέναν άλλο σκοπό.

 1. Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε τις πληροφορίες σας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, για όσο διάστημα κρίνουμε απαραίτητο και εύλογο, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, για διαχείριση νομικών διαφορών, για τους σκοπούς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, περιλαμβανομένων του εντοπισμού και της πρόληψης απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με κάποια συγκεκριμένη περίοδο διατήρησης ορισμένων τύπων προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε παρακάτω.

 1. Δικαιώματα Πρόσβασης των Υποκειμένων των Δεδομένων 

Η «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι υπεύθυνη να παράσχει στα υποκείμενα των δεδομένων μηχανισμό πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, που θα τους επιτρέπει επιπλέον να τα αναθεωρούν, διορθώνουν, διαγράφουν ή μεταφέρουν.

Α) Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. 

Β) Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Γ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δ) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Ε) Δικαίωμα Φορητότητας Δεδομένων

Τα Υποκείμενα Δεδομένων έχουν το δικαίωμα να λάβουν, κατόπιν αίτησης ένα αντίγραφο των ψηφιακών δεδομένων που έχουν παράσχει στη «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ», σε μία δομημένη μορφή και να μεταφέρουν τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Η «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» είναι υπεύθυνο να εξασφαλίσει ότι αυτές οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται εντός ενός μήνα, με την προϋπόθεση τα αιτήματα αυτά να μην είναι προδήλως αβάσιμα. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων  το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

ΣΤ) Δικαίωμα στη Λήθη

Κατόπιν αιτήσεως, τα Υποκείμενα Δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τη «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων. Η «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» θα προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων τεχνικών ενεργειών) για την ικανοποίηση του αιτήματος και θα εξασφαλίσει το ίδιο και από τυχόν τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του. Στις περιπτώσεις υποχρεωτικής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται, ανάλογα με την περίπτωση.

Αν θεωρείτε ότι οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο σας που διατηρούμε είναι λανθασμένο ή ανακριβές, έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε να δείτε αυτή την πληροφορία, να αιτηθείτε τη διόρθωσή της ή και τη διαγραφή της. Παρακαλώ επικοινωνήστε με εμάς μέσω της Αίτησης Πρόσβασης Υποκειμένου Δεδομένων που είναι αναρτημένη εδώ.

 1.  Απόκριση σε Περιστατικά Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων 

Όταν η «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» πληροφορηθεί μία ενδεχόμενη ή πραγματική παραβίαση προσωπικών δεδομένων θα διεξάγει άμεσα εσωτερικό έλεγχο και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης σε εύλογο χρόνο, σύμφωνα με την Πολιτική Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων. Όταν υφίσταται κίνδυνος για τα δικαιώματα και ελευθερίες των υποκειμένων δεδομένων, η  «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» οφείλει να γνωστοποιήσει το περιστατικό παραβίασης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αμελλητί και σε κάθε περίπτωση, εντός 72 ωρών. 

 1.  Επικοινωνία

Αν συνεχίζετε να έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη «ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑμΚΕ» παρακαλούμε αποστείλετε το μήνυμά σας σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kathemiaistoria.gr  και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα.